1 Decembra, 2023

Busovacki.ba

Objektivno i na vrijeme!

Javni konkurs za prijem u radni odnos u Elči Ibrahim-pašinoj medresi u Travniku

Javni konkurs za prijem u radni odnos u Elči Ibrahim-pašinoj medresi u Travniku

Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi („Sl.novine SBK broj 11/01“), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Sl.novine SBK“ broj 7/19),Odluke Upravnog odbora Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku, broj: 01-08-O-262/23 od 30.06.2023. godine, Odluke Vlade SBK  broj: 01-11.7-6678/2023 od 31.08.2022. godine i saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK, broj: 03-30-1/2023-166 od 4.9.2023. godine, R A S P I S U J E  se

JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos

 1. Na određeno vrijeme:
 1. Nastavnik Tefsira………………………………………1 izvršilac, 10 sati, do 30.06.2024. godine,
 2. Nastavnik bosanskog jezika i književnosti……1 izvršilac, 6 sati, do 30.06.2024. godine,
 3. Nastavnik arapskog jezika………………………….1 izvršilac, 15 sati, do povratka zaposlenika sa izborne pozicije, a najkasnije do 30.06.2024. godine,
 4. Nastavnik engleskog jezika………………………..1 izvršilac, 15 sati, do povratka zaposlenika sa izborne pozicije, a najkasnije do 30.06.2024. godine,
 5. Nastavnik geografije…………………………………. 1 izvršilac, 6 sati, do 30.06.2024. godine,
 6. ……………………………………………1 izvršilac, puna norma, do povratka zaposlenica sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 30.06.2024. godine.
 1. Na neodređeno vrijeme:
 1. Nastavnik Kiraeta………………………………………1 izvršilac, 12 sati nastavne norme,
 2. Nastavnik matematike………………….. …………..1 izvšilac, 10 sati nastavne norme,
 3. …………………………………………….1 izvršilac, puna norma,
 4. Portir/nočni čuvar….. …………………………………3 izvršioca, puna norma.

Kandidati za nastavničke pozicije trebaju da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o srednjoj školi, Pedagoškim standardima za srednje škole („Sl.novine SBK, br. 15/02“) i odobrenim Nastavnim planom i programom. Pored općih uslova svi kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za navedena radna mjesta, završen odgovarajući fakultet u skladu sa Nastavnim planom i programom Elči Ibrahim-pašine medrese.

Kondidati za poziciju portir/noćni čuvar pored općih uslova moraju dostaviti dokaz o završenom osnovnom obrazovanju, te dokaz o radnom iskustvu  -1 godina na poslovima portira.

Kandidati trebaju dostaviti:

 1. prijavu koja sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt telefon, obavezno mail adresa, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje, spisak dokaza koje prilaže i svojeručni potpis,
 2. kraća biografija (svojeručno potpisana),
 3. diplomu o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja,
 4. izvod iz matične knjige rođenih,
 5. uvjerenje o državljanstvu.

Kandidati mogu dostaviti i dokaze o dosadašnjem radnom iskustvu, preporuke, certifikate i druge dokumente koji će dati potpuniju sliku stručnih kompetencija.

Kandidati koji prema posebnim propisima imaju prednost pri zapošljavanju u radni odnosmoraju istu dokazati odgovarajućim dokumentima (potvrdom, uvjerenjem i sl.), te obavezno dostaviti dokaz o dužini radnog staža u obrazovanju nakon diplomiranja – dokaz PIO/MIO.

Kandidati koji budu izabrani, dužni su prije zasnivanja radnog odnosa, u roku od 7 dana dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj/radnoj sposobnosti, nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.

Svi navedeni dokumenti moraju biti orginalni ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci.

Napomena:

Pored zakonom predviđenih uslova, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove predviđene Pravilima Medrese kojima se zahtjeva da zaposlenik živi u skladu sa temeljnim islamskim vrijednostima.

Na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak i koji će biti pozvani na testiranje neće biti kandidati koji ne ispunjavaju formalne uslove Javnog konkursa i čija je dokumentacija nepotpuna i neblagovremena.

Svi prijavljeni kandidati će obavijesti dobivati putem dostavljene email adrese.

Testiranje svih kandidatakoji ispunjavaju uslove (pismeni ispit), obavit će se u prostorijama Škole u Travniku, uutorak, 10.10. 2023. godine u ­­­­­9:00 sati, a usmeni ispit/praktični dio, zakandidate koji uspješno polože pismeni dio ispita, će se obaviti isti dan, 10.10.2023. godine sa početkom u 11:00 sati.

Kandidati koji ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni konkurs.

Svi kandidati za nastavničke pozicije su dužni pristupiti pismenomi usmenom ispitu. Kandidati za poziciju portir/nočni čuvarsu dužni pristupiti samo usmenom ispitu/intervju.Pismeni dio ispita se polaže u vidu testa. Pitanja iz pismenog dijela ispita odnose se na opće znanje kandidata, znanjaiz oblasti odgojno-obrazovanograda te okvirne zakonske procedure o radu u školi i pedgaški standardi.

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave na Javni konkurssa navedenim dokumentima slati isključivo putem pošte preporučeno sa naznakom:

“Prijava na Javni konkurs – ne otvarati”

Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku

 1. Mostarska bb, 72270 Travnik

Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se na lični zahtjev putem Sekretarijata škole.

Direktor Dževdet Šošić

Redakcija portala Busovacki.ba