29 Novembra, 2023

Busovacki.ba

Objektivno i na vrijeme!

Osnovna škola Kaćuni raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos više izvršilaca

Osnovna škola Kaćuni raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos više izvršilaca

Na osnovu člana 57. Zakona o osnovnoj školi («Službene novine SBK» broj 11/01 i 17/04.), člana 3 Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu („Sl. novine SBK“, broj 7/19), člana 4 Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi Kaćuni, Odluke Upravnog odbora i saglasnosti Ministarstva obrazovanja nauke, mladih, kulture i sporta SBK, R A S P I S U J E se

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I  Na neodređeno vrijeme

 1. Domar                                                    1 izvršilac puno radno vrijeme

II na određeno vrijeme do 30.06.2024.godine

 1. Nastavnik razredne nastave 1 izvršilac          puna norma
 2. Nastavnik njemačkog jezika 1 izvršilac          2 časa
 3. Nastavnik informatike 1 izvršilac          4 časa
 4. Nastavnik kulture življenja     1 izvršilac          6 časova

III Na određeno vrijeme do povratka radnika sa pozicije pomoćnika direktora, a najduže do 30.06.2024. godine

 1. Nastavnik razredne nastave 1 izvršilac          puna norma

IV Na određeno vrijeme do povratka radnica sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 30.06.2024. godine

 1. Nastavnik razredne nastave        2 izvršioca          puna norma

Za radno mjesto I

Domar – III stepen KV, srednja stručna škola mašinske struke, metalske

struke, građevinske struke,  drvo-prerađivačke struke ili elektro struke.

Za radna mjesta II-IV

Kandidati trebaju da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o osnovnoj školi (”Sl. novine SBK”, broj: 11/01, 17/04,Nastavnim planom i programom za osnovne škole, Izmjenama i dopunama nastavnih planova i programa za devetogodišnje osnovne škole koje nastavu realizuju na bosanskom jeziku u SBK broj 01-34-76/2021, sa odgovarajućim stepenom stručne spreme  viša VI/1, visoka stručna sprema VSS/1, te završen prvi ciklus sa najmanje 240 ECTS bodova.

Ukoliko lice nije završilo nastavnički fakultet mora imati i dopunsko pedagoško – psihološko i metodičko obrazovanje stečeno na fakultetu koji obrazuje nastavnike. Kao odgovarajući prihvataju se i ekvivalentni i sinonimni akademski nazivi zvanja sa odgovarajućom kompetencijom.

Uz bolonjeske diplome obavezno se prilaže i dodatak diploma (saplement), a za magistre, diplome i dodaci za oba ciklusa, sa kontinuitetom u struci.

Kandidati trebaju obvezno dostaviti:

 1. prijavu koja sadrži sljedeće elemente:ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela,e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje. Prijava mora biti svojeručno potpisana.
 2. biografija, svojeručno potpisana,
 3. izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci ili izvod bez ograničenja roka),
 4. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 5. diplomu o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi,
 6. potvrdu o položenom stručnom ispitu, ako ima položen stručni ispit

Uz prijavu na oglas, kandidati su dužni priložiti isprave i dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji koja ne može biti starija od 6 mjeseci.

 1. Prioritet kod zapošljavanja imaju kandidati koji su proglašeni tehnološkim viškom u školama SBK i kandidati sa nepotpunom nastavnom normom sa statusom na neodređeno vrijeme u školama SBK, u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora.
 • Prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uslovima, imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica, Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, uz obavezu pozivanja na poseban zakon.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

 1. Razmatrat će se samo one prijave kandidata prijavljenih na oglas koje su podnesene pravovremeno i koje su potpune, te koji ispunjavaju formalne uslove iz oglasa.
 2. Komisija za provođenje javnog oglasa obavijestit će kandidate čija dokumentacija nije potpuna putem stranice Škole https://oskacuni.com
 1. Kandidati koji ispunjavaju uvjete oglasa obavezni su pristupiti testiranju (pismeni ispit)dana 03.10.2023.godine u 11:00 sati. Kandidati koji polože pismeni dio ispita pristupit će usmenom dijelu ispita dana 04.10.2023. godine u 11:00 sati. Kandidati koji ne pristupe testiranju u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na javni oglas.
 • Pismeni dio ispita polaže se u vidu testa. Pitanja iz pismenog dijela ispita odnose se na opće znanje kandidata, znanje iz djelatnosti odgoja i obrazovanja i znanje iz oblasti radnog mjesta na koje se kandidat prijavio. Kandidati koji polože pismeni dio ispita polažu i usmeni dio ispita (interviju).
 • Izabrani kandidati obavezni su prije stupanja na posao dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti za rad u obrazovanju, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci).
 1. Obavijest o Javnom oglasu se objavljuje u dnevnim novinama, a puni tekst javnog oglasa na stranici škole https://oskacuni.com/te se dostavlja Službi za zapošljavanje SBK koja isti objavljuje na svojim mrežnim stranicama
 2. Dodatne obavijesti u vezi oglasa mogu se dobiti putem e-mail škole: kacuni@gmail.com ili na  kontakt telefon 030 – 590 -143 (sekretar škole)

Prijava na oglas podnosi se komisiji na adresu: Osnovna škola Kaćuni, Kaćuni bb 72264 Kaćuni u zatvorenoj koverti, s naznakom NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Direktor Đenan Hodžić, prof.

Redakcija portala Busovacki.ba