4 Marta, 2024

Busovacki.ba

Objektivno i na vrijeme!

Privatna predškolska ustanova „Ježeva kućica“ Busovača raspisuje konkurs za izbor odgajateljice

Privatna predškolska ustanova „Ježeva kućica“ Busovača raspisuje konkurs za izbor odgajateljice

PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA „JEŽEVA KUĆICA“ Busovača

Upravno vijeće PPU“JEŽEVA KUĆICA“ Busovača objavljuje:

 KONKURS

za izbor odgajateljice na određeno vrijeme.

Kandidat/kinja mora ispunjavati opće i posebne uvjete.

      Opći uvjeti su:

  1. Da je državljan/ka BiH
  2. Da je stariji/a od 18 godina
  3. Da je zdravstveno sposobn/a

     Posebni uvjeti su:

  1. Kandidat/kinja mora imati visoku stručnu spremu ( predškoski odgoj, razredna nastava, pedagogija, socijalni rad…dajemo prednost predškolskom odgoju)
  2. Položen stručni ispit za samostalni odgojno-obrazovni rad

SADRŽAJ PRIJAVE

Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz konkursa kandidati trebaju dostaviti potpisanu  prijavu koja treba sadržavati kraću biografiju, adresu  i kontakt.

Izabrani kandidati koji budu pozvani na intervju u obavezi su dostaviti sljedeće dokumente, orginal ili ovjerenu kopiju (ponjeti na dan intrvjua):

  1. Diploma o završenom obrazovanju
  2. Dokaz o položenom stručnom  ispitu
  3. Uvjerenje o državljanstvu

Napomena:

Kandidat/kinja koja bude primljen/a u radni odnos na određeno vrijeme biti će u obavezi u određenom  roku dostaviti :

  • Ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo/njeno zdravstveno stanje i psihičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta
  • Uvjerenje o nekažnjavanju ili uvjerenje da fizičko lice nije osuđeno za krivično djelo ili privredni kriminal (izdaje MUP)

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom  treba dostaviti u zatvorenoj koverti donijeti  na adresu, poslati na mail ppujezevakucica@gmail.com  ili preporučeno poštom  na adresu:

                                      PPU“JEŽEVA KUĆICA“Busovača

                                                 Ul.Ive Andrića bb

                                                   72 260 Busovača

sa naznakom „Prijava na natječaj za izbor odgajateljice“ – NE OTVARATI

Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave, neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete konkursa bit će obavješteni o mjestu i vremenu obavljanja intervjua.

Po okončanju procedure konkursa, dokumentacija priložena prijavi neće se vraćati kandidatima, osim na osnovu pismenog zahtjeva kandidata.   

Redakcija portala Busovacki.ba