23 Septembra, 2023

Busovacki.ba

Objektivno i na vrijeme!

Raste broj poreznih dužnika u FBiH: Samo prvih 10 državi duguje više od milijardu KM!

Porezna uprava FBiH objavila je novu ažuriranu listu poreznih dužnika, taksi i drugih naknada odnosno subjekata čiji je porezni dug na dan 31. mart 2022. iznosio više od 50.000 KM.

Ukupan dug poreznih dužnika na taj dan iznosio je dvije milijarde i 723 miliona KM, preciznije 2.723.692.337 KM a obuhvatio je 4516 subjekata koji su imali dug viši od 50.000 KM.

Godinu ranije ukupan porezni dug je iznosio dvije milijarde i 677 miliona KM (2.677.922.485 KM), To znači da je porezni dug najvećih dužnika za godinu porastao za 45,7 miliona KM, a na top listu Porezne uprave dospjelo je dodatnih 468 firmi i institucija odnosno subjekata.

Sastav deset najvećih poreznih dužnika u FBiH nije se promijenio. Prvih deset su i dalje Željeznice FBiH, RMU Zenica, KJKP Gras, zatim rudnici Kreka, Breza, Kakanj, Sveučilišna klinička bolnica Mostar, Hidrogradnja, Autoceste FBiH, te Željezara Zenica.

Jedina se promjena desila na trećem odnosno četvrtom mjestu. Ta mjesta su zamijenili Gras i RMU Kreka. Prema podacima sa rangliste, samo prvih deset dužnika duguje državi milijardu i 100 miliona KM poreza ili preciznije 1.115.892.432 KM.

Zanimljivo je da se već duži niz godina u top 10 najvećih dužnika, nalaze i Autoceste FBiH, federalno javno preduzeće u čijoj nadležnosti je gradnja autoputa. Ovo preduzeće na dan 31. mart 2022. godine imalo je ukupan porezni dug od 61,2 miliona KM.

S druge strane, Autoceste su u 2021. godini imali ukupne prihode od 108 miliona KM, a godinu je završilo s dobitom od oko 15 miliona KM. Objašnjenje zbog čega Autoceste FBiH s ovakvim poslovanjem imaju enormni porezni dug pronašli smo u izvještaju Ureda za reviziju institucija FBiH objavljen lani.

U njemu, naime stoji da je, prema rješenju Porezne uprave iz jula 2016. godine, utvrđena poreska obaveza Autocesta po osnovu poreza na dobit i poreza na dohodak od samostalne i nesamostalne djelatnosti u iznosu od 45.414.618 KM sa pripadajućim kamatama. To su obaveze poreza na dobit a odnose se na period 2011–2015. godine. Na Rješenje Poreske uprave Autoceste su podnijele žalbu s navodim da ne posluje na komercijalnoj osnovi, da razlika prihoda i rashoda predstavlja finansijski rezultat koji je neoporeziv. Ministarstvo finansija je 2018. Ovu žalbu odbilo i pokrenut je postupak prinudne naplate. Međutim pokrenut je upravni spor koji do danas nije okončan.

Konačno Rješenje Federalnog ministarstva finansija, po kom se žalba odbija, doneseno je 16. 10. 2018. godine. Nalog za prinudnu naplatu izdat je 19. 12. 2018. godine, a Rješenje o pokretanju postupka prinudne naplate 31. 1. 2019. godine.
S obzirom na to da je Društvo 23. 11. 2018. godine pokrenulo upravni spor protiv Rješenja Federalnog ministarstva finansija, podnesen je zahtjev Društva o odlaganju izvršenja. Kantonalni porezni ured Mostar 14. 2. 2019. godine donio je Rješenje o prekidu postupka prinudne naplate poreznih obaveza do okončanja upravnog spora. Društvo je podnijelo Zahtjev Vladi FBiH za vanredno ukidanje izdatih rješenja 21. 3. 2019. godine. Do datuma revizije upravni spor nije okončan.

Autoceste su utvrđene obaveze koje je utvrdila Porezna uprava osporavale navodeći da ne posluje na komercijalnoj osnovi te da razlika javnih prihoda i javnih rashoda predstavlja finansijski rezultat koji je neoporeziv.

Preuzeto: 072info.com