26 Februara, 2024

Busovacki.ba

Objektivno i na vrijeme!

JU Dom zdravlja Busovača: Konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom

Na osnovu člana 49. Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Busovača („Službeni glasnik Općine Busovača“, broj:1/17), člana 20a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH broj 89/18), člana 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu („Službene novine Srednjobosanskog kantona“broj: 7/19) i Odluke Upravnog odbora o utvrđivanju potrebe i raspisivanju Javnog konkursa za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom, broj: 249/21 od 16.04.2021. godine, direktor  Javne ustanove Dom zdravlja Busovača dana 11.06.2021.godine, raspisuje

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom

 1. Doktor medicine – ordinirajući doktor u timu porodične medicine

u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Busovača na adresi 1.mart/ožujak  –  4 izvršioca

Kratak opis poslova:

Obavlja preglede, liječenje i rehabilitaciju pacijenata, vrši propisivanje terapije, ortopedskih i drugih pomagala, prati tok liječenja, po potrebi upućuje pacijenta na dijagnostičke pretrage, specijalističke preglede, bolničko liječenje i rehabilitaciju, daje savjete i radi na zdravstvenom prosvjećivanju pacijenata, izdaje potvrde o privremenoj spriječenosti za rad – doznaka, neposredno sudjeluje u svim preventivno-promotivnim programima sa ciljem otklanjanja riziko faktora koji bi mogli direktno uticati na zdravstveno stanje stanovništva i druge poslove u struci u skladu sa djelatnošću ustanove.

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove Javnog konkursa:

Opšti uslovi:

 1. da su državljani Bosne i Hercegovine
 2. da su stariji od 18 godina
 3. da su zdravstveno sposobni za poslove za koje se kandiduju

Potrebno zvanje-zanimanje, stručna sprema i radno iskustvo:

 • stručno zvanje, zanimanje, smjer: doktor medicine
 • stepen stručne spreme: VSS VII stepen/Integrirani I i II ciklus studija sa 360 bodova
 • radno iskustvo u struci: 6 mjeseci

Posebni uslovi:

 • Stručni ispit
 • Važeća Licenca za samostalan rad izdata od nadležne komore

Kandidati treba da dostave:

 1. Svojeručno potpisanu prijavu na Javni konkurs (prijava treba da sadrži podatke o kandidatu: ime i prezime, adresa, broj telefona i e-mail adresa, naziv Ustanove u koju aplicira, predmet prijave, popis dokumentacije koju dostavlja na Javni konkurs)
 2. Svojeručno potpisanu biografiju
 3. Izvod iz matične knjige rođenih
 4. Uvjerenje o državljanstvu
 5. Uvjerenje o prebivalištu
 6. Diploma o završenom medicinskom fakultetu
 7. Dodatak diplomi dostavljaju kandidati koji su završili integrirani I i II ciklus studija sa 360 ECTS bodova
 8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 9. Važeću Licencu za samostalan rad izdatu od nadležne komore
 10. Uvjerenje o radnom iskustvu u struci i zanimanju od poslodavca,

(ukoliko kandidat nije u mogućnosti dostaviti Uvjerenje o radnom iskustvu u struci i zanimanju od poslodavca, treba da dostavi Uvjerenje o radnom stažu izdato od nadležne porezne uprave ili Uvjerenje o radnom stažu izdato od Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje –u kojim je naznačena šifra zanimanja)

– Kandidati koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica Službe za zapošljavanje radi bodovanja mogu da dostave uvjerenje ove Službe da se vode na evidenciji nezaposlenih lica i o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme koja se traži javnim konkursom.

– Prednost u zapošljavanju, pod jednakim uvjetima imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa Zakonom o pravima boraca/branitelja i šehida i članova njihovih porodica/obitelji i Zakona o pravima demobilisanih boraca/branitelja i članova njihovih porodica/obitelji uz obavezu pozivanja na poseban zakon. Prioritet pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas pozivajući se na poseban zakon.

Svi dokumenti koji se dostavljaju uz prijavu na Javni konkurs moraju biti u originalu ili u ovjerenoj kopiji.

Napomena: Svaki izabrani kandidat će biti u obavezi da prije prijema u radni odnos, odnosno prije potpisivanja Ugovora o radu dostavi:

 • Ljekarsko uvjerenje kao dokaz da su tjelesno i duševno sposobni za obavljanje poslova za koje se kandiduju.
 • Uvjerenje da protiv lica nije pokrenut krivični postupak,
 • Uvjerenje da lice nije osuđivano za krivično djelo za koje je izrečena zatvorska kazna, osim krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja,

Obavijest o raspisivanju Javnog konkursa će biti objavljena u Dnevnom listu „Oslobođenje“ , a puni tekst javnog konkursa bit će objavljen na web stranici  Službe za zapošljavanje SBK/KSB Travnik, na zvaničnoj web stranici osnivača JU Dom zdravlja Busovača (Općina Busovača) i Oglasnoj ploči JU Dom zdravlja Busovača.

Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 15 dana,  a počinje teći narednog dana od dana njegovog objavljivanja, odnosno od dana njegove posljednje objave.

Podnosilac neblagovremene ili neuredne prijave nije učesnik Javnog konkursa i nema procesnu legitimaciju za pobijanje odluke o izboru kandidata ili čitavog postupka za zasnivanje radnog odnosa, pred Upravnim odborom Ustanove, odnosno pred nadležnim sudom.

Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih, posebnih i ostalih posebnih uslova (od broja 1-10), koju kandidati treba da dostave prilikom aplikacije na Javni konkurs.

Ispunjavanje uslova utvrđenih Javnim konkursom računa se sa danom predaje prijave.

Po zatvaranju Javnog konkursa Komisija za provođenje procedure prijema u radni odnos (u daljem tekstu: Komisija) će prema dostavljenoj dokumentaciji izvršiti klasifikaciju kandidata.

Neblagovremene, nepotpune i neuredne, zatim prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove Javnog konkursa neće se uzeti u razmatranje.

Komisija će u pisanoj formi zaključkom obavijestiti kandidate koji nisu dostavili blagovremenu, potpunu i urednu dokumentaciju.

Kandidati koji nisu dostavili blagovremenu, potpunu i urednu dokumentaciju, ne mogu učestvovati u daljoj konkursnoj proceduri.

Proces izbora kandidata za  radna mjesta za koja je kao uslov propisano srednje, više ili visoko obrazovanje zasniva se na razmatranju dostavljene  dokumentacije , pismenog ispita i intervjua sa svakim kandidatom.

Komisija će pismenim putem pozvati kandidate na provjeru znanja putem pismenog testa. (Literatura potrebna za provjeru znanja će biti objavljena na web stranici Općine Busovača)

Kandidati koji na pismenom testiranju ostvare najmanje 60% od ukupnog broja bodova stiču pravo da pristupe intervjuu koji ima za cilj procjenu profesionalnih karakteristika, iskazanih sposobnosti i kompetencija za radno mjesto na koje se kandidat prijavio i

Kandidati koji na pismenom testiranju ostvare manje od 60% od ukupnog broja bodova isključuju se iz dalje procedure prijema u radni odnos.

Komisija će izvršiti bodovanje kandidata, te sačiniti rang listu uspješnih kandidata i istu istaknuti na Oglasnoj ploči Ustanove.

Izvještaj o provedenom postupku i rang listu uspješnih kandidata Komisija će dostaviti direktoru Ustanove, koji će donijeti odluku o izboru kandidata sa liste uspješnih kandidata.

Prijave na Javni konkurs dostaviti u zatvorenim kovertama putem pošte ili lično na adresu

Javna ustanova Dom zdravlja Busovača 

72260 Busovača

Ul. 1.mart/ožujak  

“Prijava na javni oglas sa naznakom „NE OTVARATI“

Dokumentaciju dostavljenu uz prijavu na Javni konkurs Ustanova neće vraćati kandidatima.

Kontakt osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja

Ljiljana Čavara –  broj mob. telefona 063 024 314

Broj: 392/21                                                                                         zamjenik direktora

Busovača, 11.06.2021.godine                                                              dr Husein Kušljugić