1 Decembra, 2023

Busovacki.ba

Objektivno i na vrijeme!

Javni oglas za popunu stručnih saradnika za provođenje propisa o oružju i javnim okupljanjima

Javni oglas za popunu stručnih saradnika za provođenje propisa o oružju i javnim okupljanjima

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona”, broj: 7/11) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova/Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona

Radna mjesta:

01. Stručni savjetnik za kadrovska i pravna pitanja u Odsjeku za administrativno pravne, kadrovske poslove i logistiku – Uprava policije MUP u sjedištu – 1 (jedan) izvršitelj

02. Viši stručni suradnik za informatiku u Odsjeku za informatiku i telekomunikacije – Uprava za administraciju i podršku MUP u sjedištu  – 1 (jedan) izvršitelj

03. Stručni suradnik za provođenje propisa o oružju i javnim okupljanjima u Policijskoj stanici Busovača – 1 (jedan) izvršitelj


01. Opis poslova: 
prati kadrovsku problematiku te primjenu i provođenje propisa iz radnih odnosa i statusnih pitanja službenika policije; prati funkcionalnost postojećeg ustrojstva i sistematizacije Uprave policije; priprema odgovore na tužbu u sporovima iz radnih odnosa službenika policije i ide na zastupanja po istim te pruža stručnu pomoć i daje odgovarajuća mišljenja po pitanjima iz radnih odnosa; priprema odgovore na prijedloge za pokretanje spora od strane službenika policije u kojem se Ministarstvo pojavljuje kao tuženi u vezi sa vođenjem stegovnog; obavlja i druge poslove koji spadaju u djelokrug navedenog radnog mjesta i koje mu odredi neposredni rukovoditelj.


02. Opis poslova: skladno sa propisanom metodologijom vrši izradu projekata i programa za uspostavljanje, razvoj i povezivanje složenijeg informacijskog sustava, njegovo održavanje i neometano funkcioniranje; učestvuje u izradi metodologije i standarda za formiranje, razvijanje i održavanje banke podataka, analizu tih podataka i njihovo publiciranje; vrši izradu projekata i programa informacijskog sustava za složenije poslove automatske obrade podataka i vrši poslove u vezi sa planom izrade, postavke i ustroja projekata na računalu; sudjeluje u radu projektnih timova za izradu aplikativnog softvera; radi generalnu strukturu i izrađuje module programa; vrši dogradnju postojećih projekata zavisno od zahtjeva korisnika i primjene novog softvera; daje odgovarajuće upute o korištenju projekata na računalu; u saradnji sa korisnicima realizira planove za testiranje projekata i probne obrade i usklađuje funkcioniranje obrade sa postavljenim zahtjevima; sudjeluje u izradi i provođenju programa stručnog osposobljavanja službenika i namještenika iz oblasti informatike; prati znanstvena dostignuća iz oblasti informatike i primjenjuje ih u radu; obavlja i druge poslove koji spadaju u djelokrug navedenog radnog mjesta i koje mu odredi neposredni rukovoditelj.


03. Opis poslova
: rješava jednostavnije upravne poslove u prvostupanjskom upravnom postupku vezano za nabavu, držanje i nošenje oružja i streljiva kao i javnih okupljanja; sprovodi administrativno izvršenje rješenja iz oblasti provođenja propisa o oružju i javnim okupljanjima; izdaje propisana odobrenja i odgovarajuća uvjerenja iz ovih oblasti; zastupanje na sudu po prekršajnim i drugim predmetima; izdaje propisane obrasce i uvjerenja; vodi propisane službene evidencije; brine se o oduzetom oružju; organizira pregled oružja; obrađuje statistička i druga izvješća; obavlja i druge poslove koji spadaju u djelokrug navedenog radnog mjesta i koje mu odredi neposredni rukovoditelj.

Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;

4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;

5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to:

Radno mjesto 01.VII stupanj stručne spreme – pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog 

ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, pravne ili upravne struke najmanje 3 (tri) godine radnog staža na poslovima svoje struke nakon sticanja diplome visokog obrazovanja, poznavanje rada na računaru.


Radno mjesto 02.VII stupanj stručne spreme – elektrotehnički fakultet, fakultet informacijskih tehnologija, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, elektrotehničke struke – smjer računarstvo i informatika, elektronika ili telekomunikacije ili struke informacijskih tehnologija, najmanje 2 (dvije) godine radnog staža na poslovima svoje struke nakon sticanja diplome visokog obrazovanja.

Radno mjesto 03.VII stupanj stručne spreme – pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, pravne i upravne struke, najmanje 1 (jedna) godina radnog staža na poslovima svoje struke nakon sticanja diplome visokog obrazovanja, poznavanje rada na računaru.


Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Zeničkodobojskom kantonu ili na web stranici Agencije.

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Službe zanpostavljenja u organima državne službe u Zeničko-dobojskom kantonu ili na web stranici Agencije.

3. Kandidati za radno mjesto stručnog suradnika (pozicija 03.), koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa, dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.

NAPOMENE ZA KANDIDATE: O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju. Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure. Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.


Agencija može u svakoj fazi konkursne procedure zatražiti od kandidata na uvid originale priloženih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta javnog konkursa. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za provjeru izvornosti dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz konkursne procedure. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz  konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu Federacije BiHSlužba za postavljenja u organima državne službe uZeničko-dobojskom kantonuKučukovići br. 2, 72000 Zenicasa naznakom:“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona, sa pozivom na broj: 09-30-8-56/23“


DIREKTOR Refik Begić, magistar uprave


Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. Portal Busovacki.ba ne odgovara za navode iz oglasa, niti za eventualno kasnije napravljene izmjene i dopune za vrijeme trajanja javnog oglasa. Molimo da za dodatne informacije kontaktirate nadležne institucije.

Lokacija: Busovača (Rad iz firme)

Broj izvršilaca: 1

Datum objave: 15.06.2023.

Trajanje oglasa: 12 dana (ističe 27.06.2023.)

Redakcija portala Busovacki.ba