14 Jula, 2024

Busovacki.ba

Objektivno i na vrijeme!

JU Bolnica Travnik raspisuje oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu Odluke o raspisivanju oglasa za prijem u radni odnos na odredeno vrijeme broj:10-6372 od 14.7.2021. godine, direktor JU Bolnica , raspisuje

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREDENO VRIJEME U TRAJANJU OD 6 MJESECI

1) JEDNOG KV KUHARA — u Tehničku službu

USLOVI: pored Zakonom propisanih opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće uslove:

Završenu srednju školu za zanimanje KV kuhar i 6 mjeseci radnog iskustva

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti:

– Prijavu ( svojeručno potpisanu) uz širu biografiju

Ovjerene kopije svjedočanstva o završenom I, II i III razredu srednje škole za KV kuhara

Ovjerena kopija diplome o završenoj srednjoj školi za zanimanje KV kuhar

Potvrda o radnom iskustvu

Nezaposleni, uvjerenje o nezaposlenosti

Općinsko uvjerenje o pripadnosti porodici poginulih pripadnika OSBiH.

Obavijest o raspisivanju oglasa za prijem radnika objavljuje se u dnevnom listu „Oslobođenje”, a integralni tekst oglasa na web stranici Javna ustanove Bolnica Travnik i oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje Općine Travnik i ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja obavijesti u dnevnom listu ,Oslobođenje”.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene oglasom Komisija za provođenje javnog oglasa će održati intervjuu, pismeni test i praktični rad.

Termin intervjua, pismenog testa i praktičnog rad će biti objavljen na web stranici JU Bolnica Travnik.

Ocjena kandidata prijavljenih na oglas vršiti će se po odredbama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK i Odluke direktora o bodovanju kandidata za prijem radnika u JU Bolnica Travnik broj:10-1059 od 31.1.2020.godine.

Napomena: Izabrani kandidati će biti u obavezi da u određenom roku dostave ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova oglasa sa obavezno naznačenim brojem telefona, dostaviti na adresu: JU Bolnica Travnik sa naznakom za “kadrovskog referenta”, Ul. Kalibunar bb.Travnik.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Izvor: JU Bolnica Travnik